disclaimer

Algemene voorwaarden van De Jong Makelaardij 

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ’Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeld staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. 

Algemeen 

Deze website is samengesteld door De Jong Makelaardij, statutair gevestigd te Nieuwliet aan de Zouterik 10, 4504 RX Nieuwvliet. Hierna te noemen makelaar. 

Toegestaan gebruik 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.dejongmakelaardij.com, dan wel van de aangeboden diensten van De Jong Makelaardij. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: 

inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van De Jong Makelaardij en/of derden; 
het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; 
het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; 
ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website; 
Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Jong Makelaardij, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van De Jong Makelaardij, waarbij de website binnen de kaders van www.dejongmakelaardij.nl verschijnt) aan te brengen, indien De Jong Makelaardij daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan R. H. de Jong van De Jong Makelaardij. 

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt De Jong Makelaardij zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen. 

Beschikbaarheid 

Een ieder die gebruik maakt van de website van De Jong Makelaardij is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel De Jong Makelaardij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De Jong Makelaardij wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins. 

Rechten van intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij De Jong Makelaardij en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en De Jong Makelaardij in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van De Jong Makelaardij. 

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van De Jong Makelaardij en/of haar leveranciers, behoudt De Jong Makelaardij zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen. 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

De Jong Makelaardij is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van De Jong Makelaardijzijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). De Jong Makelaardij is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. 

De Jong Makelaardij is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van De Jong Makelaardij worden aangeboden. 

De Jong Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. De Jong Makelaardij garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. De Jong Makelaardij garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. 

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar van deze website. De Jong Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan www.dejongmakelaardij.com. 

U vrijwaart De Jong Makelaardij voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website. 

Overige 

De Jong Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. 

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen De Jong Makelaardij en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.